Main Menu Toggle

Caroline Davis Intermediate

Skip to main content

Parent Survey and Superintendent Letter

September 16, 2020

Dear Oak Grove Families and Staff:

We hope you are doing well and safe.  Earlier this summer we shared a communication that the earliest we would begin phase 2 and return would be October 5th.   While things seem to be moving in the right direction, we want to proceed with caution, as there are still a lot of concerns regarding health and safety.   At this time, we will not be returning to in-person instruction on October 5th and will monitor Santa Clara County's progress. 

WHAT IS OGSD’s PLAN TO CONSIDER IN-PERSON INSTRUCTION NOW THE COUNTY CHANGED TIER STATUS FROM PURPLE TO RED? 

With the County moving to Tier 2 (Red) schools are eligible for reopening after September 22, 2020. The eligibility does not mean schools are required to return to in-person instruction. Although County Public Health could now approve a plan for in-person instruction, neither the county, nor the State makes the actual determination for in-person instruction in a district. Each district makes its own determination of whether or not to return to in-person instruction, and if so, also when. 

WHAT WILL BE CONSIDERED IN MAKING A DETERMINATION?

We are encouraged by the recent status change for Santa Clara County as it gives hope for the possible return of students to the classroom somewhere on the horizon. We are following guidelines from our County Health Department as well as collaborating with our bargaining teams on a safe return date. We will not make a determination to reopen without considering many factors including input from our employees and parents, and the additional restrictions and processes imposed by the State and County. 

NEXT STEPS

In planning, we wanted to seek input from our stakeholders and are asking parents to complete a short survey about returning to in-person instruction.  

Parent Survey - English 

Parent Survey - Spanish

Parent Survey - Vietnamese

Please complete the survey by September 30th.

COMMITMENT

Our highest interest is returning to in-person instruction in a safe manner. We know health and safety is the highest priority for our students, staff and all families. There are many factors to consider when addressing the return to in-person instruction. We will have students back in the classroom at some point. However, bringing students back to   in-person learning will be done when we are confident in safety protocols, when we are fully prepared, and only when our facilities, and support structures are in place.

Thank you.

Queridas familias y personal escolar de Oak Grove:

Esperamos que estén bien y seguros. Al principio del verano les informamos que el 5 de octubre sería la fecha mas de comienzo de la fase dos y del regreso a la escuela. Aunque parece que las cosas van por buen camino, queremos tener cautela porque todavía hay preocupación por la salud y la seguridad. En este momento no regresaremos a la enseñanza en persona el 5 de octubre, y vamos a vigilar el progreso del Condado de Santa Clara.

¿CUÁL ES EL PLAN DE OGSD SOBRE LA ENSEÑANZA EN PERSONA AHORA QUE EL CONDADO HA CAMBIADO LA FASE DE MORADA A ROJA? 

Al pasar el Condado a la Fase 2 (roja), las escuelas son elegibles para abrir después del 22 de septiembre del 2020. La elegibilidad no significa que las escuelas tienen que abrir con una enseñanza en persona. Aunque el County Public Health podría aprobar ahora un plan para la enseñanza en persona, ni el condado, ni el estado toman la decisión final de la enseñanza en persona en un distrito. Cada distrito toma su propia decisión de si van a continuar con la enseñanza en persona, y si lo hacen, cuándo.

¿QUÉ SE TENDRÁ EN CONSIDERACIÓN AL TOMAR LA DECISIÓN?

Nos anima el cambio reciente de fase del Condado de Santa Clara, ya que nos da esperanza para un posible regreso de los estudiantes al salón de clase en un futuro. Estamos siguiendo las normas de nuestro County Health Department y también colaboramos con nuestros equipos de negociación por una fecha de regreso segura. No tomaremos la decisión de volver a abrir sin tener en consideración muchos factores, incluida la opinión de nuestros empleados y padres, y las restricciones y procesos adicionales impuestos por el Estado y el Condado. 

PASOS SIGUIENTES

Al planificar, queremos tener la opinión de las personas implicadas, y por ello pedimos a los padres que completen una encuesta breve sobre el retorno a la enseñanza en persona. Encuesta para los padres para completar antes del 25 de septiembre.

COMPROMISO

Nuestro interés principal es regresar a la enseñanza en persona de forma segura. Sabemos que la salud y la seguridad es la mayor prioridad para nuestros estudiantes, para el personal y todas las familias. Hay muchos factores que considerar para regresar a la enseñanza en persona. En un futuro tendremos a los estudiantes en el salón de clase, pero lo haremos cuando tengamos confianza plena en los protocolos de seguridad, cuando estemos totalmente preparados y solo cuando las escuelas y las estructuras de apoyo estén preparadas.

Gracias.

Kính gởi Các Gia Đình và Nhân Viên:

Chúng tôi hy vọng quý vị vẫn mạnh khỏe và an toàn.  Vào mùa hè vừa qua chúng tôi có gởi thư thông báo về việc bắt đầu giai đoạn 2 và dự định ngày sớm nhất để mở cửa trường học trở lại sẽ là Ngày 5 Tháng 10. Trong khi mọi thứ dường như đang diễn tiến theo chiều hướng đó, chúng tôi vẫn muốn tiến hành việc mở cửa trường học lại một cách thận trọng, vì vẫn có rất nhiều ưu tư liên quan đến sức khỏe và sự an toàn.  Hiện tại, chúng ta sẽ không mở cửa cho học sinh đi học tại lớp vào Ngày 5 Tháng 10 và sẽ theo dõi sự tiến triển của dịch bệnh tại Quận Hạt Santa Clara.

OGSD CÓ KẾ HOẠCH GÌ ĐỂ XEM XÉT VỀ VIỆC GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP KHI QUẬN HẠT CHUYỂN TÌNH TRẠNG DỊCH BỆNH THEO THANG BẬC TỪ TÍM SANG ĐỎ?

Vì Quận Hạt chuyển sang Bậc 2 (Màu Đỏ), các trường học hội đủ điều kiện để mở cửa lại sau Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020.  Điều này không có nghĩa là các trường học buộc phải mở cửa lại cho việc giảng dạy trực tiếp tại lớp.  Mặc dù Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt hiện đã chấp thuận kế hoạch giảng dạy học sinh tại lớp, nhưng không những quận hạt mà cả tiểu bang đều không đưa ra những quyết định thực sự về việc giảng dạy trực tiếp tại lớp trong một học khu.  Mỗi học khu phải tự xác định xem họ có muốn mở cửa cho việc giảng dạy trực tiếp không, và nếu như vậy, thì khi nào họ sẽ mở cửa lại. 

NHỮNG GÌ SẼ ĐƯỢC XEM XÉT ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐIỀU NÀY?

Sự thay đổi về tình trạng dịch bệnh mới đây tại Quận Hạt Santa Clara đã khích lệ chúng tôi vì điều này cho chúng tôi niềm hy vọng là nay mai các học sinh sẽ được học tại trường.  Chúng tôi phải làm theo những hướng dẫn của Sở Y Tế Quận Hạt cũng như hợp tác với các nghiệp đoàn về ngày an toàn để mở cửa trường học lại.  Chúng tôi sẽ không xác định việc mở cửa trường học lại mà không xem xét nhiều yếu tố, bao gồm các ý kiến đóng góp của nhân viên và phụ Huynh, và những hạn chế bổ sung và những thủ tục do Tiểu Bang và Quận Hạt đưa ra.

NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO

Thể theo kế hoạch, chúng tôi mong được sự góp ý từ những người liên quan và mong quý phụ huynh hoàn tất một bản thăm dò ngắn gọn về việc giảng dạy trực tiếp tại trường.  Xin quý vị hoàn tất bản thăm dò Parent Survey trước ngày 25 tháng 9.

SỰ CAM KẾT

Điều mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là trở lại việc giảng dạy trực tiếp tại trường một cách an toàn.  Chúng tôi biết sức khỏe và sự an toàn là điều ưu tiên hàng đầu của các học sinh, nhân viên, và mọi gia đình.  Có rất nhiều yếu tố cần phải xem xét khi giải quyết về việc giảng dạy trực tiếp.  Học sinh sẽ được trở lại lớp học vào một thời điểm nào đó.  Tuy nhiên, việc cho học sinh trở lại lớp học sẽ được thực hiện khi chúng tôi tin tưởng vào các thủ tục về sự an toàn, khi chúng ta được chuẩn bị đầy đủ, và chỉ khi nào có các phòng ốc và sự hỗ trợ thích hợp.

Xin cảm ơn quý vị.